06 42 60 40 26

info@mariannemaakt.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Dienstverlening
1.1 Marianne Maakt bereidt maaltijden en taarten die via de website www.mariannemaakt.nl besteld kunnen worden. Bestellingen worden minstens een dag van te voren gedaan.
1.2 Een bestelling is gedaan als je een bevestiging per mail hebt ontvangen. Zodra de bevestiging van de bestelling per email is verstuurd is de bestelling definitief.
1.3 Het staat Marianne Maakt te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.
1.4 Je kunt je bestelling tot 20.00 uur voorafgaand aan de dag van levering doen, met uitzondering van de taarten.
1.5 Je kunt je bestelling tot 20.00 uur voorafgaand aan de dag van levering zonder kosten annuleren op www.mariannemaakt.nl. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn, op verzoek gemaakt worden en niet kunnen worden teruggezonden.
1.6 In uitzondering op artikel 1.6 kan de bestelling van taarten na bevestiging niet meer geannuleerd of gewijzigd worden.
1.7 Bij het plaatsen van een bestelling is het belangrijk om ons te informeren over eventuele allergieën of voedsel intoleranties. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hier zelf actief informatie over te delen. Het voedsel wordt geproduceerd in een keuken waarin ook wordt gewerkt met allergenen.

2. Intellectuele eigendomsrechten en recensies
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Marianne Maakt en/of onze licentiegevers.
2.2 Marianne Maakt heeft het recht om door jou ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Marianne Maakt over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Marianne Maakt voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
2.3 Marianne Maakt heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers)naam.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Aan de dienstverlening van Marianne Maakt wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.
3.2 Marianne Maakt garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Marianne Maakt geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
3.3 Marianne Maakt behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de te bezorgen maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 6 uur voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
3.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn (7 dagen) na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
3.5 Marianne Maakt is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Marianne Maakt.
3.6 Marianne Maakt is niet aansprakelijk in geval van een situatie die het gevolg is van overmacht.
3.7 Marianne Maakt heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen bezorgdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
3.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Marianne Maakt daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Marianne Maakt kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
3.9 Je vrijwaart Marianne Maakt voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

4. Prijs en betaling
4.1 De tarieven voor onze dienstverlening staan op mijn website en in het bestelformulier.
4.2 De verschuldigde betaling kan uitsluitend via de aangegeven betaalmiddelen op de website worden voldaan.
4.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald.

5. Privacy
5.1 Marianne Maakt verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
5.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
5.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
5.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@mariannemaakt.nl.

6. Algemeen
6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Marianne Maakt worden overgedragen, heeft Marianne Maakt het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Scroll naar boven